Åpenhetsloven i Framti Gruppen AS

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Om åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 med formål om å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Større virksomheter og statsforetak skal dermed være mer åpne og transparente om hvordan driften påvirker verden rundt oss.

Hvordan jobber Framti Gruppen AS med åpenhetsloven
Loven pålegger informasjonsplikt og aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger skal være i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vårt arbeid med å innføre åpnehetsloven vil inngå i den langsiktige strategien for å styrke vårt arbeid innen bærekraft og anstendige arbeidsforhold.

Vårt arbeid med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er forankret i selskapets styre og til alle medarbeidere i selskapet. Gjennom hyppig kommunikasjon og diskusjoner vil vi innarbeide retningslinjene i den ordinære driften.

Kartlegging og risikovurdering
I mange år har vi kartlagt våre leverandører ved fysiske besøk og skriftlige avtaler. Slik har vi kartlagt og vurdert risiko i egne og leverandørens rutiner for å overholde åpnehetsloven. Vi har dermed et godt grunnlag for risikovurdering av vår leverandørkjede. Det arbeides fortløpende med redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til lovens §5.

Forebygging og tiltak
Framti Gruppen AS som holdingselskap har ingen typiske leverandørkjeder og derfor er det lite risiko til morselskapet. I gruppen har vi selskaper som har leverandører rundt om i hele verden. Disse er risikovurdert både etter egne undersøkelser og OECDs risikokilder, og vi har en redegjørelse ihht. åpenhetsloven §5.

Vi kommuniserer med våre leverandører og jobber sammen for å reduserer negativ påvirkning eller skade. Tiltakene som blir iverksatt blir løpende kontrollert.

I vår redegjørelse vil vi beskrive bedriftens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kontaktinformasjon
Framti Gruppen AS
Olav Tryggvasons gate 42
N-7011 Trondheim
Norge
Org.nr. 981879597